Skip to content

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

 

1. Anvendelse

Disse betingelser er gældende for alle leverancer fra Eksakte ApS, CVR-nr: 29630283 (Herefter Eksakte). Betingelserne udgør sammen med eventuelt andre skriftlige tilbud eller aftaler med kunden kontraktgrundlaget for handel med Eksakte.

 

2. Projekttyper

Eksakte leverer projekter til fastpris og timebaseret betaling. Hvis der ikke er lavet en skriftlig aftalt på en fastpris, så faktureres der pr. forbrugt tid. Derudover leverer Eksakte hosting og forskellige support- og driftsaftaler.

 

3. Tilbud

Med mindre andet er skriftligt aftalt, er afgivne tilbud gældende i 30 dage.

Hvis kunden udvider opgavens omfang, udover hvad der kan betragtes som en naturlig del af opgaven, eller manglende leverancer, kan Eksakte enten estimere opgaven igen eller kræve betaling for den ekstra forbrugte tid.

 

4. Samarbejdspartnere

Eksakte har ret til at anvende underleverandører samt benytte eksterne konsulenter til udførsel af alle opgaver uden at det nødvendigvis fremgår af tilbud eller skriftlig aftale.
Eksakte er berettiget til at overdrage sine rettigheder til tredjemand.

 

5. Leverancer

Hvis ikke andet er skriftligt aftalt er det kundens opgave at oprette indhold (tekster og billeder mm.) i den leveret løsning. Som udgangspunkt har kunden 14 dage til at kigge opgaven igennem og mulighed for at komme med rettelser. Rettelser efter 14 dage vil afregnes til normal timepris.

Kunden er forpligtet til at deltage i undervisning, enten online eller 1:1.

 

6. Understøttede browsere

Hvis ikke andet er skriftligt aftalt understøttes leverede løsninger i følgende browsere:

 • Seneste version af Google Chrome (Windows og OS X)
 • Seneste version af Microsoft Edge (Windows)
 • Seneste version af Safari (OS X)

Disse versioner er de seneste offentlige versioner (gælder ikke beta-versioner) der er ved aftalens indgåelse.

 

7. Deadline

Kunden forpligter sig til, at aflevere materiale til den aftalte tid. Sker dette ikke, kan Eksakte fremrykke deadline for endelig levering.

Har Eksakte lidt tab ved forsinkelsen, påhviler der kunden et erstatningsansvar.

 

8. Rettigheder

Først når kunden har betalt alle udestående kan leverancen benyttes frit.

Ønsker kunden at benytte materiale fra tredjepart eller beder Eksakte om at benytte disse, er det kunden ansvar at alle rettigheder for anvendelse af materialet er indhentet. Kunden er forpligtet til at friholde Eksakte fra krav fra den gældende rettighedshaver til materialet.

 

9. Opsigelse af abonnementsaftaler

Ønsker kunden at opsige et abonnement skal det ske senest 30 dage før udløb af perioden som fremgår af fakturaen. Abonnementer kan kun opsiges via e-mail til support@eksakte.dk og er først opsagt når en bekræftelse er sendt retur. 

Eksakte har ret til at opsige abonnementer med en måneds varsel. Ved manglende betaling har Eksakte ret til at lukke for et abonnement eller service uden varsel.

Når en aftale er ophørt har Eksakte ret til at slette kundens data. Kunden er selv forpligtet til at have taget en backup inden aftalens ophør.

Alle Eksaktes forpligtelser bortfalder når aftalen ophører. Det gælder bl.a opdateringer, backup og andre forpligtelser vedr. datasikkerhed.

 

10. Fakturering

Eksaktes standardtimepris er kr. 1.000 – 1.200 excl. moms med mindre andet er aftalt skriftligt.

Når der indgås en aftale om et fastpris-projekt faktureres 50% af beløbet inden opstart (straks efter kunden har accepteret tilbuddet) og de resterende 50% ved levering (men inden løsningen bliver lagt live på nettet).

Ved timebetaling faktureres en gang månedligt efter forbrugt tid. Betalingsfristen er 8 dage. Alle oplyste priser er altid eksklusiv moms med mindre andet er tilføjet skriftligt.

Ved for sen betaling er Eksakte berettiget til at opkræve kunden et rykkergebyr samt rente fra forfaldsdagen efter lovens til enhver tid gældende regler.

 

11. Prisændringer

Eksakte kan ændre de gældende priser (time- og abonnementspriser) med 30 dages varsel. Prisændringer meddeles altid skriftligt til kunden.

 

12. Andre omkostninger

Såfremt der er andre eksterne omkostninger i form af licencer, nødvendige ydelser, produkter mv., er Eksakte berettiget til betaling for dette.

Hvis der er rejse i forbindelse med en opgave, afregnes dette efter statens gældende takster. Overstiger rejsetiden 60 minutter hver vej, faktureres efter gældende timepriser.

 

13. Mangler

Når et projekt er færdigt vil Eksakte meddele kunden, at det er klar til test. Herefter har kunden maksimalt 14 dage til at teste og indrapportere hvis der er fejl eller mangler. Indrapporteres der senere end de 14 dage vil de blive anset som værende et nyt projekt som kan faktureres.

Hvis Eksakte er ansvarlig for en fejl eller mangler vil Eksakte indenfor rimelig tid starte udbedring. Eksakte har ret til selv at planlægge rettelserne, så det passer ind i Eksaktes øvrige opgaver.

Såfremt at rettelserne viser sig, at fejlen ikke skyldes Eksaktes arbejde er Eksakte berettiget til godtgørelse for det udførte arbejde.

 

14. Erstatningsansvar og ansvarsbegrænsning

Eksaktes erstatningsansvar er begrænset til Kundens direkte tab som følge af Eksaktes misligholdelse.

Eksaktes erstatningsansvar omfatter ikke følgeskader, driftstab, tab på grund af mangler ved tredjepartsleverancer og heller ikke indirekte tab, herunder tab af indtægt, profit, reduceret salg, hindring med at levere til tredjepart, samt tab forbundet med en ikke opfyldt forventet nytte af det leverede.

Eksaktes samlede ansvar kan aldrig overstige 100 % af det beløb der er faktureret (fratrukket eksterne omkostninger) for leverancer gennem de seneste tre måneder op til meddelelsen om misligholdelse. Eksakte har ret til at oprette misligholdelsen og levere påny.

Eksakte kan ikke gøres ansvarlig for funktionalitet, tilgængelighed eller kompatibilitet med systemer som ikke er under Eksaktes kontrol.

Ændre kunden eller tredjemand i leverancen, uden Eksaktes godkendelse, kan Eksakte ikke gøres ansvarlig og fraskriver sig ethvert ansvar.

Har kunden fået systemer, integrationer eller kode fra en tidligere leverandør, kan Eksakte ikke gøres ansvarlig for dette.

Har kunden ikke indgået en hosting- eller anden serviceaftale med Eksakte, så bærer kunden selv det fulde ansvar for hosting og anden servicering af leverancen.

 

15. Produktansvar

Eksaktes produktansvar er i henhold til produktansvarslovens regler. Eksakte fraskriver sig ethvert andet produktansvar.

 

16. GDPR og personoplysninger

Når Eksakte leverer en (web)løsning til en kunden, vil der typisk være mulighed for at kunden selv kan håndtere og oprette de brugere som skal have adgang til systemet, samt oprette, redigere og publicere indhold til løsningen.

Løsningen kan indeholde forskellige formularer, hvor kunden og brugere af løsningen kan indtaste data. Ofte vil der være benyttet et statistik-værktøj for at se hvor mange besøgende siden eller systemet her.

Eksakte vil typisk have adgang til løsningen og derfor vil Eksakte have rollen som databehandler, mens kunden vil være dataansvarlig.

Eksakte vil behandle data på anvisning fra kunden. Anvisningen udgøres herunder, samt evt. tilbud. Ved opgaver med følsomme persondata kan Eksakte udarbejde en separat databehandleraftale.

 • Eksakte bemyndiges til at behandle eventuelle personoplysninger, for at udføre opgaven for kunden.
 • Eksakte har lov til at benytte underdatabehandlere til opfyldelse af sine forpligtelser. Det kan fx være konsulenter og samarbejdspartnere.
 • Ved hosting af løsninger eller levering af systemer kan det være nødvendigt for Eksakte at overføre data til servere udenfor EU. Kunden kan altid spørge efter en liste af underleverandører hos Eksakte. Kunden accepterer at Eksakte må overføre data, i det omfang det er nødvendigt for at levere de aftalte ydelser, samt at de angivne underleverandørers privatlivspolitik og betingelser er tilstrækkelige for Eksaktes opfyldelse af sine forpligtelser som databehandler.
 • Kunden har ret til at spørge efter hvilke underleverandører der tænkes benyttet i et projekt og kunden har ret til at afvise brug af en underleverandør. Ved afvisning af en underleverandør har Eksakte ret til at estimere opgaven på ny.
 • Eksakte vil omgående orientere kunden hvis der opdages et brud på persondatasikkerheden.
 • Eksakte har krav på betaling for den forbrugte tid for de ydelser der udføres på kundens forlangende i forbindelse med fx udlevering af oplysninger, dokumentation af persondatasikkerheden, samarbejde med tilsynsmyndigheder og hjælp til efterlevelse af anmodninger fra registrerede.
 • Eksakte har ret til at benytte kunden samt projektet som reference. Herunder ret til at benytte leverancer, kundeudtalelser mv. i egen markedsføring fx på Eksaktes hjemmeside.
 • Det er kundens ansvar at sikre at der benyttes stærke passwords i løsningen og at adgangen til passwords begrænses til relevante personer, som er instrueret i sikker brug af løsningen.

Har kunden indgået hosting- eller serviceaftale, så ophører Eksaktes forpligtelser vedrørende løsningen når denne opsiges. Dette er uanset hvad der måtte være aftalt i andre dokumenter, herunder databehandleraftaler.

 

17. Ekstraordinær situation

Parternes forpligtelser udskydes ved force majeure, herved forstås forhold, der ligger uden for Eksaktes og kundens kontrol.
Forhold hos Eksaktes  underleverandører, der medfører, at Eksakte ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser over for kunden anses ligeledes som force majeure. Den ekstraordinære situation kan højst gøres gældende i den periode, som situationen varer. Såfremt en tidsfrist udskydes på grund af force majeure, udskydes betalinger, der knytter sig dertil også med samme tidsrum. Force majeure kan kun gøres gældende, hvis den pågældende part har angivet skriftlig meddelelse til den anden part senest 10 dage efter, at situationen er startet.

 

18. Lovvalg

Denne aftale er underlagt dansk ret og enhver tvist skal forelægges en dansk domstol.

Ovenstående betingelser er gældende fra d. 1. oktober 2021.

Play Video